Objectius i competències

Objectius

Formar persones expertes amb alt nivell científico-tècnic, amb capacitat per a analitzar i intervenir en la gestió, conservació i transformació del medi rural per a la producció agrícola i ramadera, i també dissenyar i dirigir la conservació i transformació de les matèries primeres agràries i ramaderes en aliments a través de la indústria agroalimentària.

Màster en Enginyeria Agronòmica (MENAG, 90 ECTS)

Formació Obligatòria Modular   (66 ECTS)
Tecnologia i planificació del medi rural  20 ECTS
Tecnologia de la producció vegetal i animal  20 ECTS
Tecnologia de les indústries agroalimentàries  10 ECTS
Gestió i organització d'empreses agroalimentàries  10 ECTS
Mètodes estadístics   6 ECTS

 

Intensificació en
Producció Vegetal Producció Animal Indústries Alimentàries Gestió Mediamiental
Formació universitat-empresa Biotecnologia Economia agrària Mobilitat nacional i internacional

 

Pràctiques en Empresa
Ordinàries  6 ECTS
Alternança  12 ECTS

 

Treball Final de Màster   (12 ECTS)

 

 

Competències

D'acord amb l'Ordre CIN/325/2009, de 9 de febrer, les competències de la professió d'enginyer agrònom són:
  • Capacitat per planificar, organitzar, dirigir i controlar els sistemes i processos productius desenvolupats en el sector agrari i la indústria agroalimentària, en un marc que garanteixi la competitivitat de les empreses sense oblidar la protecció i conservació del medi ambient i la millora i desenvolupament sostenible del medi rural.

  • Capacitat per dissenyar, projectar i executar obres d'infraestructura, els edificis, les instal·lacions i els equips necessaris per al desenvolupament eficient de les activitats productives realitzades a l'empresa agroalimentària.

  • Capacitat per proposar, dirigir i realitzar projectes de recerca, desenvolupament i innovació en productes, processos i mètodes emprats en les empreses i organitzacions vinculades al sector agroalimentari.

  • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits per a la solució de problemes plantejats en situacions noves, analitzant la informació provinent de l'entorn i sintetitzant-la de manera eficient per facilitar el procés de presa de decisions en empreses i organitzacions professionals del sector agroalimentari.

  • Capacitat per transmetre els seus coneixements i les conclusions dels seus estudis o informes, utilitzant els mitjans que la tecnologia de comunicacions permeti i tenint en compte els coneixements del públic receptor.

  • Capacitat per dirigir o supervisar equips multidisciplinaris i multiculturals, per integrar coneixements en processos de decisió complexos, amb informació limitada, assumint la responsabilitat social, ètica i ambiental de la seua activitat professional en sintonia amb l'entorn socioeconòmic i natural en què actua.

  • Aptitud per desenvolupar les habilitats necessàries per continuar l'aprenentatge de manera autònoma o dirigida, incorporant a la seua activitat professional els nous conceptes, processos o mètodes derivats de la investigació, el desenvolupament i la innovació.

La professió de l'Enginyeria Agronòmica

Els enginyers agrònoms es compten entre els professionals tècnics amb més tradició, amb un perfil reconegut arreu del món. Són dones i homes formats en les tècniques més avançades per a la gestió, el disseny, la planificació i la innovació tecnològica al medi rural, agrícola i alimentari. Preparats per a alimentar les persones i tenir cura del medi ambient, tot millorant la producció primària i l'aprofitament agrícola i ramader, la transformació industrial i la sostenibilitat mediambiental, i promovent el desenvolupament rural.

Aquest és l'únic Màster impartit a Catalunya que capacita oficialment per a l'exercici de la professió d'Enginyer Agrònom.

Sortides professionals

La demanda de professionals de l'enginyeria agronòmica és elevada, i la inserció professional al cap de sis mesos des de la finalització dels estudis ha estat en els darrers anys superior al 90%. Hi ha molts àmbits en els quals un enginyer agrònom pot desenvolupar-se professionalment:

- Empreses de productes i serveis agraris.

- Exercici lliure de la professió: projectes, consultoria, peritatges i direcció d'obres.

- Direcció d'empreses agroalimentàries.

- Direcció tècnica d'indústries agroalimentàries, explotacions agrícoles i ramaderes i infraestructures rurals.

- Administracions públiques competents en agroalimentació.

- R+D en universitats, empreses o altres organismes, sobre biotecnologia agrària, desenvolupament rural, economia agrària, enginyeria alimentària, enginyeria rural, gestió del medi ambient, producció animal i producció vegetal.

- Docència universitària i no universitària