Màster en Enginyeria Agronòmica (interuniversitari)

Inici

L'actual màster d'Enginyer Agrònom és hereu de l'antiga carrera d'Enginyer Agrònom que fou creada en Espanya en 1855, sent doncs una titulació universitària que té una llarga tradició professional i acceptació social en Espanya i en tot el món, sent considerats aquests professionals com un element clau per a la millora de la competitivitat del sector agroalimentari.

Aquest Màster és l'únic que habilita oficialment per a l'exercici de la professió d'Enginyer Agrònom; aquesta titulació està regulada per la normativa Ordre CIN/325/2009.

La titulació d'Enginyer Agrònom s'imparteix a l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (Universitat de Lleida) des del curs 1977-78. A partir del curs 2010-11 s'adapta a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) com a Màster Oficial en Enginyeria Agronòmica. Actualment, des del curs 2019-20 s'ofereix a la Universitat de Lleida com a nou Màster Oficial i Interuniversitari d’Enginyeria Agronòmica, conjuntament entre la Universitat de Lleida (coordinadora), la Universitat de Girona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili.

La docència és impartida per professors i investigadors de reconegut prestigi de les 4 universitats participants i per diversos professionals invitats provinents d'altres centres de recerca, de l'administració pública i de diverses empreses i entitats sectorials.

La professió de l'Enginyeria Agronòmica

Es tracta d'una professió que és reconeguda en tots els països del món amb diferents denominacions i peculiaritats però amb un perfil professional comú: un tècnic superior amb capacitat per a la gestió, el projecte i la planificació d'activitats agroalimentàries i mediambientals: producció agrícola i ramadera, transformació d'aliments, disseny d'infraestructures rurals, gestió del territori, etc., tot això en un context de sistemes agraris viables ambiental i econòmicament.

Els enginyers agrònoms es compten entre els professionals tècnics amb més tradició, amb un perfil reconegut arreu del món. Són dones i homes formats en les tècniques més avançades per a la gestió, el disseny, la planificació i la innovació tecnològica al medi rural, agrícola i alimentari. Preparats per a alimentar les persones i tenir cura del medi ambient, tot millorant la producció primària i l'aprofitament agrícola i ramader, la transformació industrial i la sostenibilitat mediambiental, i promovent el desenvolupament rural.

 

Sortides professionals

La demanda de professionals de l'enginyeria agronòmica és elevada, i la inserció professional al cap de sis mesos des de la finalització dels estudis ha estat en els darrers anys superior al 90%. Hi ha molts àmbits en els quals un enginyer agrònom pot desenvolupar-se professionalment:

- Administracions públiques agràries: Unió Europea, Estat, comunitats autònomes, ajuntaments.

- Empreses de productes i de serveis agraris: equips, comercialització, informàtica, etc.

- Exercici lliure de la professió: projectes, assessoria, consultoria, peritatges, direcció d'obres, estudis d'impacte mediambiental, estudis de seguretat i salut laboral, etc.

- Direcció empresarial o tècnica en indústries agroalimentàries, explotacions agrícoles i ramaderes, empreses d'obres d'infraestructures rurals (edificis, regs, camins, instal·lacions,etc.).

- Recerca i desenvolupament en empreses o organismes públics: biotecnologia agrària, desenvolupament rural, economia agrària, enginyeria alimentària, enginyeria rural, gestió del medi ambient, producció animal i producció vegetal.

- Producció i control de qualitat en indústries agroalimentàries o en empreses agrícoles o ramaderes.