Inici

L'actual màster d'Enginyer Agrònom és hereu de l'antiga carrera d'Enginyer Agrònom que fou creada en Espanya en 1855, sent doncs una titulació universitària que té una llarga tradició professional i acceptació social en Espanya i en tot el món, sent considerats aquests professionals com un element clau per a la millora de la competitivitat del sector agroalimentari.

Aquest Màster és l'únic que habilita oficialment per a l'exercici de la professió d'Enginyer Agrònom; aquesta titulació està regulada per la normativa Ordre CIN/325/2009.

La titulació d'Enginyer Agrònom s'imparteix a l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (Universitat de Lleida) des del curs 1977-78. A partir del curs 2010-11 s'adapta a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) com a Màster Oficial en Enginyeria Agronòmica. Actualment, des del curs 2019-20 s'ofereix a la Universitat de Lleida com a nou Màster Oficial i Interuniversitari d’Enginyeria Agronòmica, conjuntament entre la Universitat de Lleida (coordinadora), la Universitat de Girona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili.

La docència és impartida per professors i investigadors de reconegut prestigi de les 4 universitats participants i per diversos professionals invitats provinents d'altres centres de recerca, de l'administració pública i de diverses empreses i entitats sectorials.

La professió de l'Enginyeria Agronòmica

Es tracta d'una professió que és reconeguda en tots els països del món amb diferents denominacions i peculiaritats però amb un perfil professional comú: un tècnic superior amb capacitat per a la gestió, el projecte i la planificació d'activitats agroalimentàries i mediambientals: producció agrícola i ramadera, transformació d'aliments, disseny d'infraestructures rurals, gestió del territori, etc., tot això en un context de sistemes agraris viables ambiental i econòmicament.

Els enginyers agrònoms es compten entre els professionals tècnics amb més tradició, amb un perfil reconegut arreu del món. Són dones i homes formats en les tècniques més avançades per a la gestió, el disseny, la planificació i la innovació tecnològica al medi rural, agrícola i alimentari. Preparats per a alimentar les persones i tenir cura del medi ambient, tot millorant la producció primària i l'aprofitament agrícola i ramader, la transformació industrial i la sostenibilitat mediambiental, i promovent el desenvolupament rural.

 

Sortides professionals

La demanda de professionals de l'enginyeria agronòmica és elevada, i la inserció professional al cap de sis mesos des de la finalització dels estudis ha estat en els darrers anys superior al 90%. Hi ha molts àmbits en els quals un enginyer agrònom pot desenvolupar-se professionalment:

- Administracions públiques agràries: Unió Europea, Estat, comunitats autònomes, ajuntaments.

- Empreses de productes i de serveis agraris: equips, comercialització, informàtica, etc.

- Exercici lliure de la professió: projectes, assessoria, consultoria, peritatges, direcció d'obres, estudis d'impacte mediambiental, estudis de seguretat i salut laboral, etc.

- Direcció empresarial o tècnica en indústries agroalimentàries, explotacions agrícoles i ramaderes, empreses d'obres d'infraestructures rurals (edificis, regs, camins, instal·lacions,etc.).

- Recerca i desenvolupament en empreses o organismes públics: biotecnologia agrària, desenvolupament rural, economia agrària, enginyeria alimentària, enginyeria rural, gestió del medi ambient, producció animal i producció vegetal.

- Producció i control de qualitat en indústries agroalimentàries o en empreses agrícoles o ramaderes.