Oficina Tècnica

 


Oficina Tècnica d'Estadística: Anàlisi de Dades i Disseny d’Experiments

El Màster en Enginyeria Agronòmica compta amb el suport de programari estadístic d’anàlisis de dades que permet aplicar eines estadístico-matemàtiques de modelització i anàlisi de la variància a estudis observacionals i experimentals. El servei que s’ofereix és l’assistència i/o orientació a la resolució de problemes estadístics plantejats en els treballs de curs i/o Treballs Finals de Màster (TFM).

Programes de suport: 

JMP17 Pro Jordi Voltas

SAS 9.4 Jordi Voltas

Els estudiants interessats del Màster en Enginyeria Agronòmica hauran de contactar amb el professor i establir un dia i hora de tutoria per a l’assistència. 

Professor: Jordi Voltas
Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
Edifici Principal, despatx 0.13.2
Tel. 973 70 2855
jordi.voltas@udl.cat

 

 


Oficina Tècnica Enginyeria Aplicada

El Màster en Enginyeria Agronòmica compta amb suport en els àmbits de la Enginyeria Agroalimentària per la realització del Treball Final de Màster (TFM). El servei que s’ofereix és l’assessorament en el disseny de sistemes de reg, el dimensionament d’elements constructius, el disseny d’instal·lacions elèctriques i la confecció de projectes tot utilitzant programari comercial específic.

Esl estudiants interessats hauran de contactar amb els professors responsables de cada àmbit abans de presentar la proposta de TFM per tal de valorar la necessitat d’establir una cotutoria.

Programes de suport:

Disseny de reg en parcel·la Joaquim Monserrat
Javier Barragán
Lluís Cots

Xarxes de reg a pressió (GESTAR)
Instal·lacions d’aigua en edificis
Joaquim Monserrat

Estacions de bombament Drenatge Joaquim Monserrat

Hidrologia superficial Raúl López Alonso

Pous i aqüífers (Modflow) Lluís Cots Rubió

Camins i obres de terra (MDT),
Murs de gravetat
Álvaro Fernández

Estructures de formigó (CypeCAD)
Fonamentacions (Cype)
Murs de Contenció (Cype)
Lluis Puigdomènech

Estructures d’acer
(Metall 3D-Cype)
Jorge Lampurlanés

Instal·lacions elèctriques:
baixa Tensió,
centres de Transformació,
línies d’Alta tensió (DmElect)
Luminotècnia (DiaLux)
Energies Renovables
Joan Ramon Rosell

Projectes
(Presto, TCQ-ITEC, MS Project)
Javier Lujan Egea

Els estudiants interessats del Màster en Enginyeria Agronòmica hauran de contactar amb el professor corresponent i establir un dia i hora de tutoria per a l’assistència. 

Professor: Jorge Lampurlanés
Tel. 973 70 2537
jlampur@eagrof.udl.cat

Professor: Lluís Cots
Tel. 973 70 2820
cots@eagrof.udl.cat

Professor: Javier Luján
jlujan@eagrof.udl.cat

 

 


Oficina Tècnica: Disseny Assistit per Ordinador i Sistemes d'Informació Geogràfica

El Màster en Enginyeria Agronòmica compta amb el suport de diferent programari entre el que cal destacar els programes informàtics de Disseny Assistit per Ordinador (CAD) i Sistemes d’Informació Geogràfica per part de professorat especialitzat en l’ús i maneig d’aquestes tecnologies.

El servei que s’ofereix és l’assistència i/o orientació en la resolució de problemes amb programes CAD i SIG en el desenvolupament de treballs de curs i/o Treball Final de Màster (TFM). Els programes en que es dóna suport són: AutoCAD, ArcGIS, gvSIG, QGIS, Idrisi.

Programes de suport:

Els estudiants interessats del Màster en Enginyeria Agronòmica hauran de contactar amb el professor corresponent i establir un dia i hora de tutoria per a l’assistència. 

Professor: José A. Martínez Casasnovas
Tel. 973 70 2615
j.martinez@macs.udl.cat

Professor: Ricardo Sanz Cortiella
Tel. 973 70 2863
rsanz@eagrof.udl.cat