Formació conjunta en empresa

La formació conjunta Universitat-Empresa és una opció per la qual el programa formatiu dels alumnes del Màster en Enginyeria Agronòmica contempla de forma integrada l'activitat acadèmica ordinària a la Universitat i l'aprenentatge pràctic en el marc de l'empresa

Aquesta activitat de formació es desenvolupa dins del marc de les activitats de les pràctiques en empresa en format intensiu i pre-professional, (12 ECTS). El sistema garantirà la realització d'un mínim del 30% del Màster (27 ECTS) de forma integrada a l'empresa, incloent-hi formació optativa especialitzada. L'estudiant s'incorpora de forma simultània i alterna a les activitats acadèmiques del Màster i a l'activitat de formació pràctica en l'empresa sota un protocol de formació avalat pel tutor de la Universitat i el tutor de l'Empresa.

Normativa de simultaneïtat

Guia tutor d'empresa formació dual

Formació Obligatòria Modular   (60 ECTS)
Tecnologia i planificació del medi rural  20 ECTS
Tecnologia de la producció vegetal i animal  20 ECTS
Tecnologia de les indústries agroalimentàries  10 ECTS
Gestió i organització d'empreses agroalimentàries  10 ECTS

 

Formació Optativa Especialitzada compartida con Empresa
Gestió de forma individualitzada i conjuntament amb pràctiques externes i TFM
Gestió de Sòls i Aigües Protecció Integrada de Cultius Sanitat i Producció Porcina Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària

 

Pràctiques en Empresa
- Ordinàries 6 ECTS 
- Intensives o pre-professionals 12 ECTS: Gestionades conjuntament amb optativitat i TFM 

 

Treball Final de Màster   (12 ECTS)
- FORMACIÓ COMPARTIDA: Realitzat en empresa i gestionat de forma conjunta amb optativitat i pràctiques externes intensives o preprofessionals